Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego

O Fundacji

Statut Fundacji

Cele działania Fundacji
Organy Fundacji

Kontakt

Zapomniani bohaterowie

Staraniem Fundacji oraz
Wydawnictwa Gretza ukazała
się kolejna książka z serii
"Zapomniani Bohaterowie"
tym razem poświęcona
mjr. pil. Karolowi Pniakowi,
dowódcy 308 Dywizjonu
Myśliwskiego.
CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

Celem Fundacji jest:
a) upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy o tradycji i historii lotnictwa polskiego, o polskiej kulturze i dziedzictwie narodowym na terenie kraju oraz za granicą;
b) ochrona oraz promocja dóbr dziedzictwa narodowego, w szczególności dóbr związanych z historią lotnictwa polskiego znajdujących się na terenie kraju i za granicą;
c) kształtowanie postaw społecznych w duchu przywiązania do polskiej tradycji, historii oraz kultury;
d) udzielanie pomocy materialnej weteranom lotnictwa polskiego i ich rodzinom znajdu- jącym się w potrzebie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie oraz wspieranie działalności naukowej, edukacyjnej, kulturalnej, wydawniczej oraz wystawienniczej związanej z celem działania Fundacji;
b) organizację i udział w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, naukowym, historycznym oraz lotniczym;
c) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządo- wymi i ośrodkami akademicko-badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie wymienionym w celach Fundacji.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację przeznaczona jest wyłącznie na jej działalność statutową.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego © 2010-2020
ul. Korkowa 134, 04-549 Warszawa, KRS 0000367234, NIP 952-209-91-66
Bank BNP Paribas 05 1600 1374 1843 0846 0000 0001